TEK DUVARLI KARTON BARDAKLAR

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

4oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

7oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

8oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

12oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

14oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

16oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

22oz Karton Bardak

Tek Duvarlı Karton Bardaklar

32oz Karton Bardak